ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > หนังสือเวียน   | ค้นหาเอกสาร
หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุมศึกษา ซักซ้อมความเข้าใจและทบทวนหลักการพิจารณาต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ศธ 0509(5).2/ว 1746 ลว 13 พฤศจิกายน 2560)
การกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ณ 1 มกราคม 2556 และ 1 มกราคม 2557 (หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 20 ลว.27 ธ.ค.2555)