คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > หนังสือเวียน   | ค้นหาเอกสาร
หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุมศึกษา ซักซ้อมความเข้าใจและทบทวนหลักการพิจารณาต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ศธ 0509(5).2/ว 1746 ลว 13 พฤศจิกายน 2560)