ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > หนังสือเวียน   | ค้นหาเอกสาร
หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุมศึกษา ซักซ้อมความเข้าใจและทบทวนหลักการพิจารณาต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ศธ 0509(5).2/ว 1746 ลว 13 พฤศจิกายน 2560)