คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > สวัสดิการที่พักอาศัย   | ค้นหาเอกสาร
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการที่พักอาศัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2557
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อพิจารณาจัดสรรที่พักอาศัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2557
ข้อบังคับคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการจัดสวัสดิการที่พักอาศัยของบุคลากรสังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2563
ข้อบังคับคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการจัดสวัสดิการที่พักอาศัยของบุคลากร พ.ศ. 2563