คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > การกำหนดกรอบอัตรากำลังของระดับตำแหน่งสูงขึ้น   | ค้นหาเอกสาร
บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.2 /ว 1587 ลว 1 มิถุนายน 2560 เรื่อง ขอให้ส่งข้อมุลการวิเคราะห์ค่างานเพื่อขอกำหนดกรอบอัตรากำลังของระดับตำแหน่งสูงขึ้น (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561)