ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > การกำหนดกรอบอัตรากำลังของระดับตำแหน่งสูงขึ้น   | ค้นหาเอกสาร
บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.2 /ว 1587 ลว 1 มิถุนายน 2560 เรื่อง ขอให้ส่งข้อมุลการวิเคราะห์ค่างานเพื่อขอกำหนดกรอบอัตรากำลังของระดับตำแหน่งสูงขึ้น (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561)