ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มทั่วไป   | ค้นหาเอกสาร
แบบสรุปผลการประเมินปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย (ใช้ร่วมกันทุกหน่วยงาน)
ตัวอย่างการคิดคะแนนประเมินสมรรถนะ
ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (องค์ประกอบที่ 1) : ตัวอย่างของ สกอ.
แบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการเลื่อนเงินเดือนเพิ่มเพื่อเป็นบำเหน็จความดีความชอบ
แบบงดเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรืองดเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี