คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ระเบียบ   | ค้นหาเอกสาร
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
ระเบียบสวัสดิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2549
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการลาออกจากตำแหน่งบริหารของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563