ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ประกาศสำนักงานอธิการบดี   | ค้นหาเอกสาร
ประกาศสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานอธิการบดี และสำนักงานสภาอาจารย์ พ.ศ. 2555
ประกาศสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานอธิการบดี และสำนักงานสภาอาจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
ประกาศสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานอธิการบดี และสภาอาจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
ประกาศสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนำพฤติกรรมการปฏิบัติราชการมาประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี และสภาอาจารย์ พ.ศ. 2561
ประกาศสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานอธิการบดี และสภาอาจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
ประกาศสำนักงานอธิการบดี เรื่อง การแต่งกายของบุคลากร สังกัดสำนักงานอธิการบดี