ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > หนังสือ/มติที่ประชุมที่ใช้อ้างอิง   | ค้นหาเอกสาร
(๑) ขอความเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอชื่อคณบดี และผู้อำนวยการวิทยาลัย กรณีลูกจ้างชั่วคราว
(๒) รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ขอหารือคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอชื่อกรณีลูกจ้างชาวต่างประเทศ (จ้างเต็มเวลา)
(๓) มติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ หารือเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์