ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > เปลี่ยนตำแหน่ง   | ค้นหาเอกสาร
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่งและการตัดโอนตำแหน่งบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่งและการตัดโอนตำแหน่ง พ.ศ. 2556
>>> แบบรายการขอเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง เปลี่ยนชื่อตำแหน่ง กรณี ตำแหน่งว่างมีเงิน (แบบรายการ 1)
>>> แบบรายการขอเปลี่ยนตำแหน่ง กรณี ตำแหน่งที่มีคนครอง (แบบรายการ 2)
>>> แบบรายการขอเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง กรณี ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เปลี่ยนเป็นประเภทวิชาการ ตำแหน่งตำแหน่งอาจารย์ (แบบรายการ 3)
>>> แบบรายการขอเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง กรณี ตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ(แบบ 4)