ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มต่าง ๆ   | ค้นหาเอกสาร
หลักเกณฑ์การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แบบบันทึกความเห็นของผู้บังคับบัญชา เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้