ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > หนังสือเวียน   | ค้นหาเอกสาร
บันทึกข้อความกองการเจ้าหน้าที่ ที่ ศธ 0529.2.3/ว3306 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2560
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนลักษณะอื่น ๆ ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี