ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานคนต่างด้าว   | ค้นหาเอกสาร
การเข้ามาทำงานของคนต่างด้าว ถูกต้องตามกฎหมายและงานที่ทำได้
สิทธิหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่ควรรู้
พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ. ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน