คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ปรับวุฒิ   | ค้นหาเอกสาร
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย
แบบตรวจสอบคุณสมบัติการปรับวุฒิและเอกสารประกอบการพิจารณา
หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบคุณวุฒิ
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. 2555 (ยกเลิก)