ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ปรับวุฒิ   | ค้นหาเอกสาร
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย
แบบตรวจสอบคุณสมบัติการปรับวุฒิและเอกสารประกอบการพิจารณา
หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบคุณวุฒิ
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. 2555 (ยกเลิก)