ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > หนังสือเวียน/แนวปฏิบัติ   | ค้นหาเอกสาร
หนังสือที่ อว 0227.2(1)/ว90 ลว 12 มิ.ย. 2562 เรื่อง ความหมายของผู้ดำเนินการหลักและผู้ประสานงานการพิมพ์เผยแพร่
หนังสือที่ ศธ 0509(2)/ว3 ลว.16 ต.ค. 61 เรื่อง การกำหนดจำนวนของผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.
หนังสือที่ อว 0227.2(1)_ว515 ลว 29 เม.ย. 2563 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
หนังสือที่ ศธ 0509(2).3_ว2 ลว.24 ม.ค. 62 เรื่อง แนวทางการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือกรรมการผู้ทรงคุณวุมิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและมีกรณีถูกกล่าวหา หรือถูกดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง