ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > สัญญาค้ำประกันตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20)   | ค้นหาเอกสาร
สัญญาค้ำประกัน (สัญญาผ่อนชำระหนี้กรณีได้รับเงินกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ)
สัญญาค้ำประกัน (สัญญาผ่อนชำระหนี้)
สัญญาค้ำประกัน (สัญญาผ่อนผันให้นับเวลาที่ขอกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการชดใช้ทุนตามสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย)
สัญญาค้ำประกัน (แบบหนังสือรับสภาพหนี้ผ่อนชำระกรณีผิดสัญญาทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศหรือต่างประเทศ)
หนังสือ ที่ กค 0410.2/ว 15 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2558
หนังสือที่ กค 0415.4/ว121 ลว13พฤศจิกายน2561