ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มต่าง ๆ   | ค้นหาเอกสาร
ใบสมัคร กสจ.และแบบแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับผลประโยชน์
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก (กสจ.002)
แบบคำขอรับเงินกองทุน กสจ. (กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย กสจ.004/2
แบบขอรับเงินกองทุน กสจ. (กรณีสมาชิกเกษียณอายุ กสจ. 004/1)
แบบประเมิน หลักเกณฑ์และวิธีการการเปลี่ยนสายงาน(ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน/การเลื่อนระดับของลูกจ้างประจำ
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ (ระบบบริหารงานบุคคลระบบใหม่)
แบบประเมินลูกจ้างประจำ ตาม ว 90