ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ   | ค้นหาเอกสาร
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างสำหรับลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ พ.ศ. 2558
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2548
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย พนักงานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559