คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ประเมินทดลองปฏิบัติราชการ   | ค้นหาเอกสาร
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การทดลองปฏิบัติงานสำหรับพนักงาน สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555
แบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติงาน (แบบ ป.1)
แบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัติงาน สำหรับผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติงาน (แบบ ป.2)
แบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัติงาน สำหรับผู้บังคับบัญชา (แบบ ป.3)
แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน สำหรับคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน (แบบ ป.4)
แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน กรณีขยายเวลาการทดลองปฏิบัติงาน (แบบ ป.5)