ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ประเมินทดลองปฏิบัติราชการ   | ค้นหาเอกสาร
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การทดลองปฏิบัติงานสำหรับพนักงาน สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555
แบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติงาน (แบบ ป.1)
แบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัติงาน สำหรับผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติงาน (แบบ ป.2)
แบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัติงาน สำหรับผู้บังคับบัญชา (แบบ ป.3)
แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน สำหรับคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน (แบบ ป.4)
แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน กรณีขยายเวลาการทดลองปฏิบัติงาน (แบบ ป.5)
ตัวอย่างวิธีการคิดคะแนน แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน สำหรับคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน (แบบ ป.4)