คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

Youtube

ประวัติและผลงานของผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2562 นางอังคณา นีละไพจิตร
ประวัติและผลงานของผู้ได้รับรางวัลโล่รัตโนบล ประจำปี 2563 พระครูวิมลปัญญาคุณ
ประวัติและผลงานของผู้ได้รับรางวัลโล่รัตโนบล ประจำปี 2563 นายปิยะทัศน์ ทัศน์นิยม
วีดีทัศน์แสดงประวัติและผลงานของบุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจนเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วีดีทัศน์บุคลากรที่ได้รางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 และบุคลากรที่ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2563


Banner