ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

UBUSCI-Journal - บทความย้อนหลัง

เผยแพร่ทางเว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/sci_ubu/

 

ปีที่ 20 ฉบับที่ 1
มกราคม - เมษายน

 

ปีที่ 20 ฉบับที่ 2
พฤษภาคม - สิงหาคม

 

ปีที่ 20 ฉบับที่ 3
กันยายน - ธันวาคม

 

ลำดับที่ วารสารย้อนหลัง
1 ICNM 2017
2 COMPUTATIONAL SCIENCE & BIG DATA FOR SUSTAINABLE AND INNOVATIVE FUTURE AUGUST 2017
3 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับพิเศษ: กรกฎาคม 2560
4 ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 กันยายน  - ธันวาคม 2560
5 ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
6 ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560
7 Special Issue October 2016 :Siam Physics Congress 2016.
8 ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 กันยายน  - ธันวาคม 2559
9 ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2559
10 ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2559
11 ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2558
12 ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2558
13 ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2558
14 ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2557
15 ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2557
16 ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2557
17 ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 กันยายน ธันวาคม 2556
18 ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม  - สิงหาคม 2556
19 ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2556
20 ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2555
21 ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2555
22 ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2555
23 ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2555
24 ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม- มีนาคม 2554
25 ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2554
26 ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2554 (เปลี่ยนเป็นวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
27 ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2554
28 ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม 2553
29 ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2553
30 ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม- สิงหาคม 2553
31 ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม- เมษายน 2553
32 ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม 2552
33 ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน- ธันวาคม 2552
34 ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2552
35 ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2552
36 ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2551
37 ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม- สิงหาคม 2551
38 ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม- เมษายน 2551
39 ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กันยายน- ธันวาคม 2550
40 ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2550
41 ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2550
42 ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน- ธันวาคม 2549
43 ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2549
44 ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2549
45 ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2548
46 ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม -มิถุนายน 2548 
47 ปีที่ 6 ฉบับที่ 2กรกฎาคม-ธันวาคม 2547
48 ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม -มิถุนายน 2547
49 ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม -ธันวาคม 2546
50 ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม -มิถุนายน 2546
51 ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2545
52 ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม –มิถุนายน 2545
53 ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ธันวาคม 2544
54 ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 กันยายน พ.ศ.2542
55 ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กันยายน พ.ศ.2540