สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม- เมษายน 2551


ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน พ.ศ.2551

สารบัญ

 
การแยกแบคเทอริโอฟาจที่มีความจำเพาะต่อ Shigella dysenteriae จากตัวอย่างน้ำเสียในจังหวัดอุบลราชธานี (Isolation of Bacteriophage Specific to Shigella dysenteriae from Sewage Water Collected in Ubon Ratchathani Province )
กัญญ์จนา นึกดี
 
การพัฒนารูปแบบการจัดการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (Development of an Air-conditioner Maintenance Management Model)
ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ ,ช่วงโชติ พันธุเวช ,สมพร ไชยะ ,เปรื่อง กิจรัตน์ภร และ จิตราภา กุณฑลบุตร
 
การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตโดยใช้เทคนิคการผลิตแบบลีน : กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (Increasing Efficiency in Production by Applying Lean Production Technique: a Case Study of Auto Parts Factory)
อภิชาติ เปรมปราชญ์ชยันต์
 
ความคิดเห็นต่องานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี (The Opinions of Professional Nurses Towards Work at Sappasitthiprasong Hospital,Ubon Ratchathani)
ปรีชา บุญจูง และ คนึงนิจ รินทรามี
 
เทคนิคการแปลงข้อมูลภาพระหว่างเวกเตอร์กับแรสเตอร์ในงานแผนที่ (Vector and Raster Data Conversions Techniques for Mapping)
ธีระ ลาภิศชยางกูล
 
พฤติกรรมและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Smoking Behavior and Its Related Factors among Staff and Students at Ubon Rajathanee University)
เมรีรัตน์  มั่นวงศ์ 
 
ห้องปฏิบัติการภาครัฐที่ได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐานสากล :กรณีศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี (Accredited Official Laboratories Attaining International Standards: a Case Study of the Ragional Medical Sciences Center in Ubon Ratchathani)
ศุภวรรณ เกตุอินทร์
 
อัตลักษณ์ของสมาชิกแฟนคลับกลุ่มศิลปินรายการเรียลลิตี้โชว์ (Identity Among Reality Show Fan Clup Members)
ภัทรนันท์ หนุนภักดี
 

 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 143,753 ครั้ง