สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม -มิถุนายน 2546


ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2546

สารบัญ

 
ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของส่วนสกัดฟ้าทะลายโจร (Antibacterial Activity of Extracts from Andrographis paniculata)
วริษฎา ศิลาอ่อน,อรนุช ธนเขตไพศาล,สุดารัตน์ หอมหวล,จันทร์จิรา ศรีจางวาง,พรพันธ์ เฉลิมรัมย์ และ
บังอร ศรีพานิชกุลชัย
 
การหาปริมาณของธาตุต่างๆในภาชนะบรรจุศพด้วยเทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์แบบกระจายพลังงาน (Determination of Elements in Burial Jar by EDXRF Techniques.)
เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์,จินตนา เหล่าไพบูลย์,สุกัญญา เบาเนิค และ ศศิธร พันชัยภู
 
Flux Decline during Nanofiltration of Natural Organic Matter: Impact of pH and Ionic Strength
Supatpong Mattaraj
 
คุณภาพยาน้ำแผนโบราณชนิดรับประทานสำหรับเด็กและสตรีที่ผลิตในจังหวัดอุบลราชธานี (Qulity of Traditional Liquid Preparations for Children and Women Produced in Ubon Ratchathani Province.)
วิภาวี เสาหิน,กาญจนา มหาพล,ถนอมศักดิ์ ชิราวุฒิ และ จรรยา อินทรหนองไผ่
 
การศึกษาโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของขวานจากผู้ผลิตในอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี (Study of Microstructure and Mechanical Property in Axe Steels from Trakan Phutphon District in Ubon Ratchathani Province.)
เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ และจินตนา เหล่าไพบูลย์
 
การศึกษาอุณหภูมิและเวลาการบ่มเชื้อที่เหมาะสมต่อการเจริญและการสร้างแบคเทอริโอซินของเชื้อ Lactococcus sp.ที่แยกได้จากอาหารหมัก (Study of Temperature and Incubation Time for the Growth and Bacteriocin Production of Lactococcus sp. isolated from Fermented Food )
ปาริชาติ พุ่มขจร และ พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ
 

 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 143,754 ครั้ง