สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2548


ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2548

สารบัญ

 
ประสิทธิภาพการดูดซับของแคลเซียมและแมกนีเซียมบนเรซิ่นแลกเปลี่ยนไอออนประจุบวก (Adsorption Performance of Calcium and Magnesium on Cation Exchange Resin)
สุพัฒน์พงษ์ มัตราช,สุมนา สิริพัฒนากุล และวัลยา วิริยเสนกุล
 
มุมมองของผู้มารับบริการต่อองค์ประกอบทั่วไปเกี่ยวกับบริการด้านยาและบริการให้คำปรึกษาเรื่องยาโดยเภสัชกร ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(ร้านยา ม.อุบล) (Consumer Views on General Pharmacy Pattronage and Pharmacist Consultation Services at Ubon Rajathanee University Drug Store)
บุรินทร์ ต.ศรีวงษ์
 
การผลิตลำไยนอกฤดูในประเทศไทย (ethods of Producing Off-season Longan in Thailand)
รัชดาภรณ์ จันทาศรี,สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์ และ กิตติพันธ์ จันทาศรี
 
การใช้คลื่นเสียงอัลตร้าโซนิคเพื่อศึกษารอยบกพร่องในรอยเชื่อมแบบต่อชนของเหล็กกล้าไร้สนิมที่อุณหภูมิสูงกว่าบรรยากาศ (Ultrasonic Study for the Flaw Detectability in Stainless Steel Butt Welds at Higher Ambient Temperature)
เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์,จินตนา เหล่าไพบูลย์ และยุทธพงศ์ หาดทรายทอง
 
การประเมินผลการเรียนของนักศึกษาโดยใช้โปรแกรม Z-Grading (Version 2.0 Eng )
(Student Assessment Grading by Using Z - Grading Program (Version 2.0 Eng) )
ปรีชา เกรียงกรกฏ และนุชสรา เกรียงกรกฏ
 
การประเมินผลโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาทรักษาทุกโรค) ด้านความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการของโรงพยาบาลในจังหวัดอำนาจเจริญ (Determination of Opinion Among Health Care Providers and Customers on the Universal Coverage Project at Hospitals in Amnatcharoen Province)
ปรีชา บุญจูง และ สุวิมลรัตน์ รอบรู้เจน
 
รอยต่องานแล่นประสานแผ่นเหล็กกล้าชุบสังกะสีด้วยลวดตันภายใต้แก๊สคลุม (Study of the Factors Effecting Penetration of Filler Rod Filling into the Fit-up of GMAW-P Galvanized Steel Sheet)
เขษมศักดิ์ สงสอน,บรรโชค ผู้พัฒน์ และ เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร
 
ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระบือของเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดขอนแก่น (Basic Information for Extension of Technology to Increase Buffalo Production Among Small Farm Holders in Khon Kaen Province)
สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์,เวชสิทธิ์ โทบุราณ,ประสาน ตังควัฒนา,อดิศักดิ์ สังข์แก้ว,ปรีชา วงศ์วิจารณ์ และ กิตติ กุบแก้ว
 
พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในที่อยู่อาศัยของประชาชน เขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (Electricity Saving Behavior of Residents in Muang District,Ubon Ratchathani Province)
สุริยา แก้วอาษา,เพชรไพรริน อุปปิง และธเนศ วงศ์กาฬสินธุ์
 

 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 143,754 ครั้ง