สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน- ธันวาคม 2549


ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม พ.ศ.2549

สารบัญ

 
การผลิตหัวเชื้อเห็ดเผาะI:วัสดุทำหัวเชื้อที่เหมาะสม (Spawn Production of Astraeus hygrometricus I:Appropriate Spawn Materials)
อชิรญาณ์ปวริศกร วัฒนโกศล
 
การผลิตหัวเชื้อเห็ดเผาะ II :อัตราส่วนและความชื้นของวัสดุทำหัวเชื้อและอุณหภูมิบ่มเชื้อที่เหมาะสม (Spawn Production of Astraeus hygrometricus II : Optimal Propportion and Moisture Content of Spawn Materials and Incubative Temperatures)
อชิรญาณ์ปวริศกร วัฒนโกศล
 
การลดผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนประกอบบกพร่องสำหรับรถยนต์เอนกประสงค์ (Defect Reduction of Assembly Parts for Sports Utility Vehicles)
ธนภัทร์ ชุณหประเสริฐ,อัษฎา จิรประยุกต์เลิศ และพจมาน เตียวัฒนรัฐติกาล
 
การศึกษาการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของทุเรียนพันธุ์หมอนทองที่ปลูกในเขตอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
(Study on Growth and Development of Durian cv.Mon Tong in Ubon Ratchathani Province)
รัชดาภรณ์ จันทาศรี,สาธิต พสุวิทยากุล,กิตติพันธ์ จันทาศรี และลำพูน บุญรักษา
 
การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เรื่อง มารยาทไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีรูปแบบการนำเสนอบทสรุปต่างกัน (A Comparative Study of Life and Social Skills Learning Achievement Regarding "Thai Politeness"among Undergraduate Students from Computer Assisted Instructions with Different Summary Patterns)
สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ
 
การศึกษาวัสดุปลูกและปุ๋ยที่เหมาะสมในการเจริญโตของกล้วยไม้แดงอุบล (A Study on Growth Media and Fertilizer on Daeng Ubon Orchid (Doritis pulcherrima Var.buyssoniana) )
ศรีประไพ ธรรมแสง,ภาคภูมิ สืบนุการณ์,วรงค์ นัยวินิจ และอุทัย อันพิมพ์
 
การออกแบบฐานข้อมูลของตัวอย่างโบราณวัตถุ (Database Design of Relic Samples)
เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์,จินตนา เหล่าไพบูลย์และวรรณทนา เสาว์รี
 
เทคนิคปรับแก้งานสำรวจด้วยวิธีการลีสท์สแควร์ (Adjustment Computation for Plane Survey Using Least Square Technique)
ธีระ ลาภิศชยางกูล
 
ผลของระดับโปรตีนและพลังงานต่อการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะในไก่พื้นเมือง (Effrcts of Protein and Energy Levels on Nutrients Utilization of Native Chicken Hens)
กาญจนา บันสิทธิ์,ธีระพล บันสิทธิ์,อินทร์ ศาลางาม,เฉลียว บุญมั่น และวิชาญ แก้วเลื่อน
 
วิธีการผลิตก๊าซโอโซนด้วยสนามไฟฟ้าแรงดันสูงความถี่ (Ozone Gas Generation Using Hing Voltage at Hing Frequency Electric Field)
ศิศีโรตม์ เกตุแก้ว
 
อิทธิพลของสนามเวลาต่ออัตราเร็วของปฏิกิริยารีดอกซ์ (Effect of Time Field on Rate of Redox Reaction)
อภิชัย ศิวประภากร
 

 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 143,754 ครั้ง