สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 กันยายน -ธันวาคม 2555


ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธีันวาคม 2555

สารบัญ
การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของดินที่ปนเปื้อนแอนทราซีนโดยการปลูกถั่วฝักยาวและข้าวโพดหวาน (Phytoremediation of Anthracene-contaminated Soil by Yard Long Bean and Sweet Corn)
ขนิษฐา สมตระกูล วาสนา วงษ์สมศรี  จีรพรรณ วรรณรัตน์ และ วราภรณ์ ฉุยฉาย
 
การพัฒนาวัสดุปอซโซลานเป็นวัสดุประสานทดแทนในกระบวนการขึ้นรูปลูกหินขัดข้าว (Development of Pozzolan Material as a Binder Replacement in the Casting Process of Rice Polishing Cylinders)
ธิติกานต์  บุญแข็ง นลิน  เพียรทอง ตะวันฉาย  โพธิ์หอม สุขอังคณา ลี  และ สุรพงศ์  บางพาน
 
ผลของแบคทีเรียที่สังเคราะห์กรดอินโดลอะซีติกที่คัดแยกจากวัชพืชต่อการเจริญเติบโตระยะต้นกล้าของพืชเศรษฐกิจ (Effects of Indoleacetic Acid-producing Bacteria Isolated from Weeds on Seedling Growth of Crop Plants)
วราภรณ์ ฉุยฉาย นันธพร ศิลป์สมบูรณ์ และ ขนิษฐา สมตระกูล
 
ช่วงความเชื่อมั่นสำหรับหนึ่งสัดส่วนทวินาม (Confidence Interval for One Binomial Proportion)
วุฒิชัย ศรีโสดาพล
 
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทรานสฟอร์มเมชันดีเอ็นเอเส้นตรงในยีสต์ Kluyveromyces marxianusUBU-1-1 (Factors Affecting the Transformation Efficiency of Linear DNA inYeast Kluyveromyces marxianusUBU-1-1)
สนม โนนกลาง
 
องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพืชสกุลลางสาด (Chemical Constituents and Pharmacological Activities of Plants inGenusLansium)
สาโรจน์ จีนประชา
 
การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งทะลายปาล์มเปล่าและทางใบปาล์มน้ำมันเพื่อผลิตชีวมวลเห็ดแครง (Utilization of Empty Fruit Bunches and Oil Palm Fronds Waste for Schizophyllum commune Biomass Production)
ไซนะ มูเล็ง และ สุวิทย์ สุวรรณโณ
 
คอนโทรล/ลีฟวิ่งแรดิคอลพอลิเมอไรเซชันในการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบอิมัลชัน (Controlled/living Radical Polymerization in Emulsion Polymerization) 
อมร ไชยสัตย์
 

 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 143,753 ครั้ง