สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2554


ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2554

สารบัญ

 

เทคโนโลยีกลาสเซรามิกและการนำไปใช้งาน (Glass-ceramic Technologyand Applications)

ภัทร์ สุขแสน

Catalytic Synthesis of Triarylmethane Derivatives via Friedel-Crafts Alkylation

Jaray Jaratjaroonphong

เซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์: แนวทางใหม่เพื่อการผลิตพลังงาน (Microbial Fuel Cells: Novel Approach for Energy Generation)

ขนิษฐา หมู่โสภิญ

นวัตกรรมระบบการจัดการพลังงานทดแทน: ความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยวระดับกลางในเชิงนิเวศน์ (Innovation in Renewable Energy anagement; A Solutionfor an Ecological Medium-level Single DetachedHousing Development)

ณัฐศักดิ์ สุขศรี, พรพรรณ วีระปรียากูร และ พิริยเทพ กาญจนดุล

Relationship between Insulin Resistance with Anthropometry and Biochemical Parameter among Obese Adolescent (aged 16-18)

Udomsak MahaweerawatThidharat Somdee Suneerat Yangyuenand Suvimol Sungkamanee

การปนเปื้อนอาร์ซินิคและคุณภาพน้ำใต้ดินในอำเภอเขมราฐและอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (Arsenic Contamination and Groundwater Quality in Amphor Khammarat and Amphor Khong Chiam, Ubon Ratchathani Province)

ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล และ พิยาดา สุรารักษ์

การวิเคราะห์และทดสอบประสิทธิภาพกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด 800 วัตต์ (Analyzing and Testing the Efficiency of a 800 watt Wind Turbine Generator)

เมืองมนต์ เนตรหาญ และ อำไพศักดิ์ ทีบุญมา

ระดับสมรรถภาพปอดของตำรวจจราจร จังหวัดอุบลราชธานี (Pulmonary Functions of Traffic Police, Ubon Ratchathani Province)

นิภาพร เมืองจันทร์,  ธารารัตน์ พรยิ้ม,  โยธกา ถานะลุน,  สุธัญญมาศ บุระมุข และ สุภารัตน์ คำแดง

อิทธิพลของเวลาในการเสียดทานและความเร็วรอบในการเสียดทานที่มีผลต่อความแข็งแรงของรอยเชื่อมของเหล็ก AISI 1015 ที่เชื่อมเสียดทาน (The Influence of Friction Time and Rotational Speed on the Strength of AISI 1015 Steel Rods Welded by Friction Welding)

ช่วงชัย  ชุปวาและ ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์

การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาแก๊สหุงต้มในครัวเรือนโดยการใช้วัสดุพรุน (Improvement of the Thermal Efficiency of a Household Cooking Burner Using a Porous Medium)

จรินทร์ เจนจิตต์ และ อนิรุตต์ มัทธุจักร

ผลของสภาวะห้องทดสอบต่อพฤติกรรมของลำพุ่งน้ำมันดีเซลความเร็วสูง (Effect of Test Chamber Conditions on the Behavior of High Speed Diesel Jets)

วุฒิชัย สิทธิวงษ์, กุลเชษฐ์ เพียรทอง, วิระพันธ์ สีหานาม, อนิรุตต์ มัทธุจักร์ และชัยเดช เกษมนิมิตรพร
 

 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 143,753 ครั้ง