สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2552

 

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน พ.ศ.2552

สารบัญ

 

สิทธิศักดิ์ คำผา , พละ  เชาวรัตน์, รังสรรค์ สิงหเลิศ และเมธา วรรณพัฒน์
 
ประำัพันธ์ บุญเจริญ ,  นพมาศ นามแดง และ วันชัย อินทิแสง
 
กุลเซษฐ์ เพียรทอง ,ปรัชญา มุขดาและวิระพันธ์ สีหานาม
 
อโศก ศรีทองธรรม และพิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล
 
สุรสิงห์ อารยางกรู , อดิศักดิ์ บุตรวงษ์ และชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์
 
พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล , ธนกร ลิ้มสุวรรณ ,ชาคริต โพธิ์งาม และกุลเชษฐ์ เพียรทอง
 
 จุฬาพร คำรัตน์ และ สัมมนา มูลสาร
 
ประยูร สนเท่ห์,น้ำผึ้ง ดุงโคกกรวดและรณรุทธ์ บุตรแสนคม
 
มินตรา สาระรักษณ์
 
พรพรรณ วีระปรียากูร และ กฤตพร ห้าวเจริญ
 
  สรฤทธ จันสุขและวินัย วีระวัฒนานนท์
 
อัครพงศ์ อั้นทอง และ ปวีณา คำพุกกะ
 

  
 
 
 
 

 
 
 

     
   
  
 
 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 143,754 ครั้ง