ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2556

ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2556

สารบัญ

 

ผลของกรดแอลฟาแนฟทาลีนอะซีติกและไทเดียซูรอนต่อการเจริญของต้นกล้าผักกวางตุ้งที่ปลูกในทรายปนเปื้อนเอนโดซัลแฟน-ซัลเฟต (Effects of Alpha-naphthalene Acetic Acid and Thidiazuron on Brassica chinensis Seedling Growth in Sand Contaminated with Endosulfan-sulfate)

ขนิษฐา สมตระกูล และ มาลียา เครือตราชู

 

สมบัติพื้นฐาน ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ตัวนำยวดยิ่ง (Theories of Fundamental Properties and Applications of Superconductors)

ฐิติพงศ์ เครือหงส์

 

การแปลความหมายคลื่นไหวสะเทือนสำหรับการสำรวจปิโตรเลียม : ปัญหาจากหินกักเก็บชั้นหินบางและแนวทางแก้ไข (Seismic Interpretations for Petroleum Exploration : A Problem and Solution for thin Bed Reservoirs)

ปิยพงษ์ เชนร้าย

 

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจับและการเลือกจับของอวนติดตา (Factors Influencing Catching Efficiency and Selectivity of Gillnets)

ร่วมฤดี พานจันทร์

 

การตรวจสอบคุณภาพและคัดแยกเมล็ดธัญพืชด้วยเครื่องจักรกลวิทัศน์ (Quality inspection and sorting cereal grain by machine vision )

ศิริลักษณ์ วงศ์เกษม

 

สมบัติของแอสฟัลต์ซีเมนต์เกรด 60/70 ปรับปรุงด้วยผงยางรถยนต์และโพลีเมอร์ชนิด SBS (Properties of Asphaltic Cement Grade 60/70 Modified with Crumb Rubber and SBS Polymer)

สุดนิรันทร์ เพชรัตน์

 

การพัฒนาเครื่องมือวัดจุดหลอมเหลวของสสารที่มีความแม่นยำสูงในช่วงอุณหภูมิ 25 - 500 ºc (DevelopingHigh Precision Instrumentation for melting point measurement of material from 25 ºc to 500 ºc )

โสพล บุตรงาม,วิเชียร ผิวบาง,สายชล พิมพ์มงคล,สุพล สำราญ,สุภชัย หาทองคำ,ขวัญฟ้า มหาสิทธิ์,อุดม ทิพราช และจารุวัฒก์ ทองมูล

 

ความสวยงามวางนัยทั่วไป : ผลคูณของจำนวนที่เลขเรียงกันเพิ่มขึ้นจากเลข 1 ไปทางซ้ายกับเลข 9 (Generalized Beauty: The Product of the Arranged Number by Increasing from Number 1 to the Left and the Number 9)

อภิสิทธิ์ เมืองมา และ อัยเรศ เอี่ยมพันธ์