ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ถามตอบ


คำถาม : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสร์ มอบ. ได้รับการบรรจุในฐานข้อมูล tci แล้วย้ง
ผู้ถาม : นันทรียา ( nuntariya03@yahoo.com ) 28 เมษายน 2556
คำตอบ : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสร์ มอบ. อยู่ในฐาน TCI การส่งบทความและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง https://so02.tci-thaijo.org/index.php/human_ubu
ผู้ตอบ : ปัญจีรา ศุภดล
  
คำถาม : รบกวนสอบถามค่ะ กรณีเป็นวิทยานพินธ์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สามารถยื่นขอจริยธรรมที่ ม.อุบลได้หรือไม่ค่ะ เนื่องจาก ที่ ม.ราชภัฎอุบลไม่มีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ค่ะ
ผู้ถาม : เพ็ญพักตร์ ( penpak_punsan@hotmail.com ) 21 ตุลาคม 2556
คำตอบ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานียังไม่มีนโยบายรับพิจารณาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากหน่วยงานภายนอกค่ะ
ผู้ตอบ : ปัญจีรา ศุภดล
  
คำถาม : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อัตราค่าบอกรับราคาเท่าไหร่ครับ ?
ผู้ถาม : วีรวัฒน์ ( over_rain3ow@Hotmail.com ) 11 พฤศจิกายน 2556
คำตอบ : วารสารฯ มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการพิจารณาบทความ บทความละ 1,000 บาท ชำระเมื่อบทความผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากบรรณาธิการแล้ว
ผู้ตอบ : ปัญจีรา ศุภดล
  
คำถาม : อยากทราบอัตราค่าตีพิมพ์วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ค่ะ
ผู้ถาม : พิชชา ใจสมคม ( pitchajai@gmail.com ) 14 มีนาคม 2562
คำตอบ : วารสารฯ มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการพิจารณาบทความ บทความละ 2,000 บาท ชำระเมื่อบทความผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากบรรณาธิการแล้ว
ผู้ตอบ : ปัญจีรา ศุภดล
  
   
ถามตอบปัญหา
คำถาม *
ชื่อ-สกุล ผู้ถาม *
E-mail *