สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2545


ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2545

สารบัญ

 
สารแบคเทอริโอซินของเชื้อ Lactobacillus spp. ที่แยกได้จากอาหาร (Bacteriocins of Lactobacillus spp. isolated from Food )
ผศ.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูปรีชา,จันทรวดี โล่เสถียรกิจ และ ศิริมา สุวรรณกูฏ
 
การศึกษาชีวปริมาณออกฤทธิ์และชีวสมมูลของยา:หลักการ,บทบาทต่อการพัฒนานโยบายสุขภาพและเศรษฐกิจของชาติและความเกี่ยวพันกับคณะเภสัชศาสตร์ (Bioavailability and Bioequivalence Studies:Concept,Role on Health Policy and Economical Development,and an Association with Pharmacy School)
นัทที พัชราวนิช
 
การเพาะเลี้ยงสาหร่ายเกลียวทอง (Spirulina sp.) ในน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตเนื้อสัตว์ (Cultivation of Spirulina sp. in Effluent from Meat Product Plats )
จันทรพร ทองเอกแก้ว
 
Entry Mode Choice in Telecommunication Industry
Chaweewan Indanon
 
ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Factors Infilencing on Academic Performance of First Year Pharmacy Students Ubon Ratchathani University)
แสวง วัชระธนกิจ,ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา,วิภาวี เสาหิน,กาญจนา แก้วพรหม และสุนันทา ทาทิพย์
 
 
การลดความเป็นพิษของโครเมียมโดยแบคทีเรีย (Reduction of Chromium Toxicity by Bacteria)
ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล
 

 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 143,754 ครั้ง