ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

UBRC

การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย 

ข้อมูลเพิ่มเติมและส่งผลงาน http://www.uapp.ubu.ac.th/ubrc/

การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 17 การวิจัยและนวัตกรรมภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลก (Research and Innovation in a Changing World) ระหว่างวันที่  20 - 21 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสาร: Proceedings Oral Presentation | Proceedings Poster Presentation

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 16 Research and Innovation for Sustainable Development Goals in the Next Normal ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ Online

เอกสาร: Proceedings Oral Presentation | Proceedings Poster Presentation

ว็บไซต์นำเสนอผลงาน https://www.ubu.ac.th/ubrc16/
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 15 Future Trends of Research and Innovation ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Online)

เอกสาร: Proceedings Oral Presentation | Proceedings Poster Presentation

ว็บไซต์นำเสนอผลงาน https://www.ubu.ac.th/ubrc15/

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 14 Research and Innovations for All ระหว่างวันที่ 3-4  กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Online)

เอกสาร: Proceedings Oral Presentation | Proceedings Poster Presentation

ว็บไซต์นำเสนอผลงาน https://www.ubu.ac.th/ubrc14/

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เอกสาร: Proceedings Oral Presentation | Proceedings Poster Presentation

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12  วิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เอกสาร: รวมบทคัดย่อ | หน้าปก Proceedings Oral Presentation |  Proceedings Oral Presentation | หน้าปก Proceedings Poster Presentation Proceedings Poster Presentation

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 11 ความหลากหลายทางจุลชีวัน : รู้เท่าทันและการประยุกต์ ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เอกสาร: รวมบทคัดย่อ l หน้าปก Proceedings Oral Presentation l Proceedings Oral Presentation l  หน้าปก Proceedings Poster Presentation l Proceedings Poster Presentation 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10 การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน:  งานวิจัยกับอนาคตสังคมไทย ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เอกสาร: รวมบทคัดย่อ l หน้าปก Proceedings Oral Presentation l Proceedings Oral Presentation l  หน้าปก Proceedings Poster Presentation Proceedings Poster Presentation I ใบแทรกแก้ไขหน้าที่ 108 

 

การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 9 การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน:  ความหลากหลายบนพื้นที่ชายแดน ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เอกสาร: รวมบทคัดย่อ l หน้าปก Proceedings Oral Presentation l Proceedings Oral Presentation l  หน้าปก Proceedings Poster Presentation Proceedings Poster Presentation

 

การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 8 การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน: บทบาทของมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เอกสาร: รวมบทคัดย่อ l Proceedings Oral Presentation l หน้าปก Proceedings Oral Presentation Proceeding Poster Presentation l หน้าปก Proceedings Poster Presentation

 

การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 7 การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน: การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

เอกสาร: รวมบทคัดย่อ l Proceedings Oral Presentation l Proceedings Poster Presentation 

 

การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย  ครั้งที่ 6 การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน: การเปลี่ยนแปลงของโลกและภัยธรรมชาติ

เอกสาร: รวมบทคัดย่อ l proceedings สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี l proceedings สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย  ครั้งที่ 5   การบูรณาการวิจัยสู่ประชาคมอาเซียน

เอกสาร: รวมบทคัดย่อ l proceedings สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี l  proceedings สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย  ครั้งที่ 4 งานวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เอกสาร: รวมบทคัดย่อ l proceedings สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่มที่ 1  l proceedings สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่มที่ 2  l proceedings สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย  ครั้งที่ 3 การพัฒนาวิถีชีวิตที่ยั่งยืนด้วยการวิจัยสหวิทยาการ

เอกสาร: รวมบทคัดย่อ  l proceedings สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี l proceedings สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย  ครั้งที่ 2

เอกสาร: รวมบทคัดย่อ l proceedings สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่มที่ 1 l proceedings สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่มที่ 2 l proceedings สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย  ครั้งที่ 1

เอกสาร: หน้าปก รวมบทคัดย่อ (ไม่มี Proceedings)