สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2550


ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน พ.ศ.2550

สารบัญ

 
การทดสอบมะเขือเทศพันธุ์รับประทานผลสดในช่วงฤดูฝนของจังหวัดอุบลราชธานี (Yield Trials on Table Tomato Varieties in Rainy Season in Ubon Ratchathani Province)
บุญส่ง เอกพงษษ์ , อภิญญา เอกพงษ์ และ อุทัย อันพิมพ์
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาวิธีรับตรงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จากโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองกับนอกเขตอำเภอเมือง รุ่นปีการศึกษา 2542-2543 (A Comparison of the Academic Achievements of University Students who attended high Schools Inside vs high Schools Outside the City of Ubon Ratchathani)
พัชรี น้าวานิช และ สัมมนา มูลสาร
 
การศึกษาคุณสมบัติของสารยับยั้งที่สร้างโดย Leuconostoc mesenteroides UBU1
(Characterization of inhibitory substances produced from Leuconostoc mesenteroides UBU1 )
ปาริชาติ พุ่มขจร และ พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ
 
ความพึงพอใจในการใช้บริการห้องพักของโรงแรม : กรณีศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี (Customer Satisfaction with Hotel Guestrooms : A Case Study in Ubon Ratchathani Province, Thailand)
วรรณา ประยุกต์วงศ์ , จิรภา โสภณ , สืบพงศ์ หงษ์ภักดี และ ธารี จารุพาสน์
 
ผลของกรดอะซิติกและระยะเวลาการแช่ ต่อการแก้ไขการพักตัวของเมล็ดพันธุ์ข้าว กข15 และ ขาวดอกมะลิ 105 (Effect of Acetic Acid and Soaking Period on the Breaking of Dormancy of Rice Seed var.RD 15 and Khao Dawk Mali 105)
วสุ อมฤตสุทธิ์ , ขจร เราประเสริฐ และ ปราณี แสนวงศ์
 
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการควบคุมปริมาณและคุณภาพของลิ้นจี่ (Factors in controlling the quantity and quality of Litchi yield)
รัชดาภรณ์ จันทาศรี ,รุ่งนภา เขมารกุล และ กิตติพันธ์ จันทาศรี
 
ผลการใช้บทเรียนการดูแลเด็กเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาล (Effect of Applying Preparatory Instruction in Child Care for Nursing Students)
พัชรี วรกิจพูนผล , เนตรทอง นามพรม และ อมรรัตน์ งามสาย
 
เหตุผลและความคิดเห็นในการเลือกใช้บริการฝังเข็มของผู้รับบริการ ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี (Patient assessment of Acupuncture at Sappasitthiprasong Hospital,Ubon Ratchathani Province)
น้องเล็ก บุญจูง , อัจฉริยา จันทร์ปิรักษ์ และ ปุณยวัจน์ วัชรวิชานันท์
 
อิทธิพลของจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (Effective Microoganisms, EM) ที่มีต่อผลผลิตของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ในดินชุดร้อยเอ็ด (Effects of  Effective Microorganisms on Yields of Khao Dawk Mali 105 Rice on Roi-et Soil Series)
ประพันธ์ บุญเจริญ
 

 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 143,754 ครั้ง