สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม 2553

 

ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2553

สารบัญ

 

Anun Chaikoolvatana , Pratap Singhasivanon and Peter Haddawy
 
วีรยา วรคันธ์  ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เอกชัย วิมลมาลา และ ศิรินทร ทองแสง 
 
Suwat Pabchanda, Jumnain Putpan and Raewat Laopaiboon
 
นงนุช เลาหะวิสุทธิ์ ลาพึง พุ่มจันทร์ และสิริพงษ์ วงศ์พรประทีป
 
Improvement of Non-specific Immune Response of Rosy Barb Puntius conchonius by BetaGlucan Supplemented Diets
อัจฉรี เรืองเดช นงนุช เลาหะวิสุทธิ์ และหัสชัย จันทร์ศรีทอง
 
 
 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 143,754 ครั้ง