สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม- สิงหาคม 2553

 

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ.2553

สารบัญ

 

Thitiya Sunonnam, Yaowarat Surakhot, Taweesak Sudyoadsuk, Tinnagon Kaewin, Siriporn
Jungsuttiwong, Sayant Saengsuwan and Vinich Promarak
 
ปรีชา เกรียงกรกฎ* และ นุชสรา เกรียงกรกฎ
 
สุรจอม ลิ้มสุวรรณ และ สุขอังคณา ลี
 
ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์และ สรญา แก้วพิทูลย์
 
มินตรา สาระรักษ์
 
มะลิวรรณ อมตธงไชย
 
กิติพร โชประการ และนริศรา แสงเทียน
 
Rungthip Anmai
 
อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์ และ ศิริลักษณ์ ศุทธชัย
 
สุภาวดี ขุนทองจันทร์
 
 
 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 143,755 ครั้ง