สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม 2552

 

ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2552

สารบัญ

 

 สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร , บุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา ,แก้ว อุดมศิริชาครและอรัญญา พิมพ์มงคล
 
  ทิพวรรณ พจนาภรณ์ และ พันธวัศ สัมพันธ์พานิช
     
สุธีรา สุนทรารักษ์
 
วิชชุดา ไชยะโชค และ สุธา ขาวเธียร

 สุกัญญา หงส์ทอง และ สมใจ ขจรชีพพันธุ์งาม

ไพโรจน์ ด้วงนคร และ เสกสรรค์ วินยางค์กุล

วรรณพรรธน์ เรืองทรัพย์

กำพล จำปาพันธ์
  
เย็นจิตร ถิ่นขาม
 
อาคม ใจแก้ว
 
 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 143,753 ครั้ง