ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2556

สารบัญ

 

ผลของแอนทราซีนและฟลูออรีนต่อการเจริญเติบโตของกระเจี๊ยบเขียวที่ปลูกเพียงชนิดเดียวและปลูกร่วมกับข้าวโพดหรือถั่วพู

ขนิษฐา สมตระกูล  และ วราภรณ์ ฉุยฉาย

การเปลี่ยนแปลงจุลกายวิภาคอวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของปลาตะเพียนทอง Barbonymus altus จากแม่น้ำตาปี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ศิลปชัย เสนารัตน์ พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ และวธิพร เย็นฉ่ำ

การจัดการสาธารณูปโภคสำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดนครราชสีมา

พรศิริ จงกล นิวิท เจริญใจ วรรณนิศา นุชคุ้ม อลงกรณ์ เจริญเมืองปัก และอิทธิพล วนะชกิจ

ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อความเป็นพิษของเฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซนในถั่วฝักยาว

วราภรณ์ ฉุยฉาย และมาลียา เครือตราชู

ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดสมุนไพรจากน้ำนมราชสีห์และน้ำนมราชสีห์เล็ก

ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา ฤทธิรงค์ ทองอ่อน เกษศิรินทร์ ภูมลี  และพรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ

การถอดบทเรียนการจัดการประปาภูเขาเพื่อความพอเพียงต่อการอุปโภคบริโภคในระดับชุมชน กรณีศึกษา:ระบบประปาภูเขาชุมชนห้วยน้ำใส บ้านจันทร์เพ็ญ ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร

ประสิทธิ์ ประคองศรี และ มานะ เก่งชู

วามสัมพันธ์ระหว่างฤทธิ์ต้านแซนทีนออกซิเดทและปริมาณสารฟีนอลิกรวมของสารสกัดสมุนไพร

อ้อมใจ แต้เจริญวิริยะกุล ธณวรรฒณ์ แก้วเนตร วันทิกา เครือน้ำคำ ระวิวรรณแก้วอมตะวงศ์ และสุภารัตน์ จันทร์เหลือง

การเตรียมและพิสูจน์เอกลักษณ์ของพอลิแลคติก แอซิด ไมโครแคปซูล ที่บรรจุวิตามินอี

รัชนีวรรณ การค้า ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ และอมร ไชยสัตย์