สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 กันยายน พ.ศ.2542


ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 กันยายน พ.ศ.2542

สารบัญ
 
ผลของขี้ผึ้งเคลือบผิว น้ำร้อน และยาฆ่าเชื้อรา ที่มีผลต่อการเก็บรักษาผลมะละกอ (Effect of Fruit Wax Hot Water and Fungicides on Papaya Fruit Storage)
สมชาย กล้าหาญ
 
เขื่อนปากมูล : เหตุแห่งความขัดแย้งในสังคมไทย (พ.ศ.2530-2538) (Pakmoon Dam : Cause of Conflict in the Thai Society (1987-1995) )
สมศรี ชัยวณิชยา
 
การศึกษาชนิดและคุณค่าทางอาหารของแมลงที่พบในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Study on Kinds and Nutritive Values of Insects Found at Ubonratchathani University)
อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์,รักเกียรติ แสนประเสริฐ และเฉลียว บุญมั่น
 
การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบโครงเรื่องและบุคลิกของตัวละครในลิลิตพระลอกับโรมิโอและจูเลียตของเชคส์เปียร์ (The Law and Shakespeare's Romeo and Juliet.)
สมบูรณ์ สาทลาลัย
 
The Economic Impacts of European Monetary Union on the World
Krisada Pacharavanich
 
ความเครียดในสังคมไทย
กิติพร โชประการ
 

 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 143,754 ครั้ง