สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กันยายน พ.ศ.2540


ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กันยายน พ.ศ.2540

สารบัญ
 
หัววัดแบบใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Sensing Devices)
ปรีชา ยุพาพิน และคณะ
 
เทคนิคการหาค่าพลังงานใช้ประโยชน์ของวัตถุดิบอาหารสัตว์ปีก (Technique for Determining the Metabolizable Energy Values of Feedstuffs for Poulty)
นันทนิจ กุุลเจริญ และคณะ
 
การประเมินค่าพลังงานใช้ประโยชน์ของรำสกัดในสัตว์ปีก (The determination of metabolizable energy of rice bran for poultry)
สุชีพ สุขสุแพทย์
 
Ubon paspalum (paspalum atratum Swallen),a new grass for waterlogged soils in Northeast Thailand
M.D.Hare และคณะ
 
การวิจัยตัวอ่อนและการย้ายฝากกับการพัฒนาประเทศ
ยินดี กิติยานันท์ และคณะ
 

 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 143,754 ครั้ง