สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2555

  

ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2555  

 
การพัฒนาระบบการจองคิวตรวจล่วงหน้า งานผู้ป่วยนอก ศูนย์สุขภาพ สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (The Development of an Appointment System in the Outpatient Department at the Health Center, School of Medicine and Public Health, Ubon Ratchathani University)  

สุฬดี กิตติวรเวช สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล และเพชรมณี วิริยะสืบพงศ์ 

 

การควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าของพริกที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Sclerotium Rolfsii ด้วยเชื้อแอคติโนมัยสีท Streptomyces hygroscopicus PACCH24 ที่สร้างเอนไซม์ไคติเนส (Biocontrol of Sclerotium rolfsii root and stem rot disease of chili using chitinase-producing actinomycetes, Streptomyces hygroscopicus PACCH24)  ใบแทรกแก้ไข

ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล และ ชนิดาภา นวะพิฒ  

 

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งไทโรซิเนสของฟลาโวนอยด์จากกระดังงาจีน (Free Radical Scavenging and Tyrosinase Inhibitory activities of flavonoids from Artabotrys hexapetalus)  

นุตติยา วีระวัธนชัย และ ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์  

 

สารตัวเติมในยางธรรมชาติจากวัสดุเหลือใช้ชีวมวล (Filler in Natural Rubber from Waste Biomass) 

ปุญญานิช อินทรพัฒน์  

 

วัสดุนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์: การสังเคราะห์ โครงสร้าง และการประยุกต์ใช้ (Titanium Dioxide Nanomaterials: Synthesis, Structures and Applications)

ชลดา ธีรการุณวงศ์  

 

สารอินโดลอัลคาลอยด์และฤทธิ์ทางชีวภาพของต้นพญาสัตบรรณ (Indole Alkaloids and Biological Activities of Alstonia scholaris)

ประไพรัตน์ สีพลไกร  

 

การศึกษาทดสอบสมรรถนะของหลังคากังหันระบายอากาศแบบธรรมชาติ ภายใต้สภาวะอากาศของกรุงเทพมหานคร(Field Study Measurement of Performance of Roof Turbine Ventilator Under Climate of Bangkok)

โยธิน อึ่งกูล ปรีดา จันทวงษ์ วุฒิชัย หมื่นราม ขวัญชัย สุระภาพ และ อิทธิเทพ พัตรานนท์ 

 

พอลิอะนิลีนและอนุพันธุ์นำไฟฟ้า: การสังเคราะห์ และการประยุกต์ใช้งาน ( Conductive polyaniline and its derivatives: synthesis and utilization)

เสนอ ชัยรัมย์  
 

 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 143,755 ครั้ง