ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > การเสนอขอรับรองกลุ่มหรือศูนย์ วิจัย บริการวิชาการ   | ค้นหาเอกสาร
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การรับรองและการสนับสนุนศูนย์วิจัย ศูนย์บริการวิชาการ และศูนย์เชี่ยวชาญ พ.ศ. 2564
ปฏิทินการดำเนินงานการรับรองกลุ่มหรือศูนย์วิจัย บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แบบประเมินตนเองตามรายการองค์ประกอบและคุณลักษณะของกลุ่มวิจัย
แบบประเมินตนเองตามรายการองค์ประกอบและคุณลักษณะของกลุ่มบริการวิชาการ
แบบประเมินตนเองตามรายการองค์ประกอบและคุณลักษณะของศูนย์วิจัย
แบบประเมินตนเองตามรายการองค์ประกอบและคุณลักษณะของศูนย์บริการวิชาการ
แบบประเมินตนเองตามรายการองค์ประกอบและคุณลักษณะของศูนย์เชี่ยวชาญ
แบบเสนอขอรับการรับรองกลุ่มหรือศูนย์วิจัย บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับปรับปรุง ก.ย. 2565)
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (2 รายการ)