สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2549


ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ.2549

สารบัญ

 
ผลของสารพาโคลบิวทราโซลต่อการชักนำการออกดอกและติดผลนอกฤดูกาลของชมพู่พันธุ์ไต้หวัน (Effect of Paclobutrazol on Inducing Off-season Flowering and Fruit Products of Wax Apple (Eugenia javanica)                   cv. Taiwan )
สาธิต พสุวิทยกุล,รัชดาภรณ์ จันทาศรี และกิติพันธ์ จันทาศรี
 
การคัดเลือกเชื้อราชอบร้อนและทนร้อนที่สร้างเอนไซม์ไซลาเนสและการผลิตเอนไซม์ไซลาเนสในวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรบางชนิด (Screening of Xylanase - Producing Thermophilic and Thermotolerant Fungi and Their Xylanase Production on Some Agricultural Residues )
โสภณ บุญลือ
 
การแนะนำเทคโนโลยีดาวเทียมรายละเอียดสูง (Introduction to High-Resolution Satellite Technology)
ธีระ ลาภิศชยางกูล
 
การประยุกต์เครื่องมือทางคุณภาพในโรงงานผลิตกระเป๋าและเครื่องหนัง (The Application of Q.C. Tools in the Luggage and Leather goods Factory)
นุชสรา เกรียงกรกฏ,ปรีชา เกรียงกรกฏ และมงคล ขันตี
 
การเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของคำกริยาที่กลายเป็นคำไวยากรณ์ในภาษาไทย (A Functional Change of Verbs Converted to Function Words in Thai)
ราตรี แจ่มนิยม
 
การพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสถาบันเทคโนโลียีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร โดยการสสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา(รูปแบบที่2) (The Develoopment of Undergraduate English Performance through the Instruction of the Concentrated Language Encounter (Model 2) at Rajamangala Institute of Technology Bangkok Commercial Campus)
พรรุ่งทิพย์ กิติศรีปัญญา
 
การวิเคราะห์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมด้วยทฤษฎีคลุมเครือ (Evaluating Uncertainty in an Engineering Economy using Fuzzy Theory)
ปรีชา เกรียงกรกฏ
 
การศึกษาสมรรถนะของเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดแผ่นราบแบบหมุนเวียนน้ำตามธรรมชาติ
(A Performance Study of Thermosyphon Flat-plate Solar Hot Water Heater)
จักรพันธ์ พิรักษา และ ซังเซ็ง เลียงจินดาถาวร
 
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (Health Promotion Behaviors of Students in Ratchathani College of Technology,Ubon Ratchathani Province)
ชลลดา ไชยกุลวัฒนา
 
ฤทธิ์ต้่านอนุมูลอิสระ DPPHและปริมาณสารฟีนอลรวมของสารสกัดพืชสมุนไพรไทยบางชนิด (DPPH Free Radical Scavenging Activity and Total Phenol Compounds Content of Some Thai Medicinal Plant Extracts)
ระวิวรรณ แก้วอมดวงศ์ และทรงพร จึงมั่นคง
 
เส้นทางการท่องเที่ยวทางโบราณคดีอีสานผ่านระบำลพบุรี (Isan Archeological Tourism Route by the Archeological Dance:A Case of Lopburi Dancr)
โสภิดา พิมประภา,บุณยสฤษฏ์ อเนกสุข และอารีรัตน์ เรืองกำเนิด
 

 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 143,753 ครั้ง