ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2554

 

ปีที่ 13 เล่มที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2554

  

การปรับปรุงดินทรายปนทรายแป้งสำหรับเป็นวัสดุกันซึมในระบบเก็บกักของเสีย  (Improvement of Silty Sand for Use as a Hydraulic Barrier in Waste Containment)

ทวีศักดิ์ วังไพศาล และนท แสงเทียน  

 

การตรวจหาเชื้อรา Cryptococcus neoformans จากมูลนก ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Isolation of Cryptococcus neoformans from Avian Droppings at Ubon Ratchathani University Campus)  

ธันยาการย์ ศรีวรมาศ และ ธารินี ไชยวงศ์  

 

ฤทธิ์ฆ่าแมลงของพืชต่อเพลี้ยอ่อนถั่ว (Insecticidal Activity of Plants against Aphis craccivora Koch)

สุดารัตน์ หอมหวล  ยุวดี ชูประภาวรรณ  และวิรัตน์ จันทร์ตรี   

 

การเสริมสภาพพลาสติกในพอลิไวนิลคลอไรด์ (Plasticization of Poly (vinyl chloride)

นวดล เพ็ชรวัฒนา  

                     

อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันกับลักษณะอากาศพลศาสตร์ ของรถกระบะ ที่ติดตั้งอุปกรณ์เสริมแบบต่าง ๆ (Fuel Consumption and Aerodynamics of a Pickup Installed with Various Accessorie)

ปรัชญา มุขดา อนุชา สายสร้อย และ พิเชฐ นิลดวงดี  

 

การแพร่กระจายของ Staphylococcus aureus ในผลไม้พร้อมบริโภคบริเวณอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (Prevalence of Staphylococcus aureus in Ready-to-Eat Fruit in Amphur Muangchonburi,Chonburi Province)

สุดสายชล หอมทอง นพวัฒน์ ภูคำ วาทินี พิทักษ์พงศ์ ฐิติพรรณ บางบำรุง และ ณัฐาพร เกตุรัตนมาลี  

                  

ผลของฟลูโอรีนและฟลูโอแรนทีนต่อการงอกและการเจริญในระยะต้นกล้าของถั่วฝักยาวและถั่วเขียว (Effects of Fluorene and Fluoranthene on Germination and Seedling Growth of Longbean and Mungbean)

ขนิษฐา สมตระกูล ดวงอนงค์ ผลาผล และ วราภรณ์ ฉุยฉาย  

 

การจำลองการไหลของอากาศในตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์โดย CFD (Flow Simulation of Air in a Solar Dryer by Computational Fluid Dynamics)

ปรเมนทร์ มาลีหวล และอดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์