สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม -มิถุนายน 2548


ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2548

สารบัญ

 
Cultivars of Main Longan in Thailand
Ratchadaporn Janthasri and Sathip Pasuvitayagon 
 
Multivariate Analysis of Pangasiids and Silurids Upstream Migration from the Mekong River into the Mun River,Thailand
Tuantong Jutagate,Thanatip Lamkom,Chaiwut Grudpan,Praneet Ngamsnae and Kanjana Payooha
 
Synthesis and Characterization of Porphyrin Denndrimers
Vinich Promarak and Aradee Pankwaung
 
การคัดเลือกแบคทีเรียทนอุณหภูมิสูงที่สร้างไลเปส (Screening Lipase-producing Thermotolerant Bacteria)
ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล
 
การผลิตมังคุดคุณภาพ (Quality Mangosteen Production)
รัชดาภรณ์ จันทาศรี และ ศิรินันท์ สีดี
 
การศึกษาฤทธิ์ของน้ำหมักชีวภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลทรีย์ (A Study on Antimicrobial Activities of Bioextract Juices)
บัวนัส วงษ์สุด,สุภาภรณ์ ฤกษ์พลูสวัสดิ์,ณรงค์ชัย จักษุพา,นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข,พรพรรณ สุนทรธรรม และ กาญจนา มหาพล
 
งานวิจัยด้านสตรีศึกษาในประเทศไทย (Women's Studies in Thailand)
สุมนา อินทร์คำน้อย,จารุวรรณ ขำเพชร และ นริศรา แสงเทือน
 

 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 143,754 ครั้ง