ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

Fundamental_Fund

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน (Fundamental Fund 2567)

 
เอกสารแนบ 1 แผนใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละโครงการ ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
 
เอกสารแนบ 2 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
 
 
แผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2566
 
 

 
กรอบการวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กรอบการวิจัย Fundamental Fund มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี