สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม –มิถุนายน 2545


ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2545

สารบัญ

 
การศึกษาสมรรถนะการผลิตและคุณภาพซากของสุกรลูกผสมระหว่างพ่อพันธุ์ยุโรปสีขาวกับแม่พันธุ์เหมยซาน (A Study on the Performance and Carcass Quality of Crossbred Pigs Between European White Breed Boar and Meishan Breed Dam)
มังกร วงศ์ศรี,วัชรพงษ์ วัฒนกูล,ปิยะศักดิ์ สุวรรณี ,ธีระพล บันสิทธิ์,ธวัชชัย สุวรรณกำจาย,อินทร์ ศาลางาม,สุภาวัลย์ บรรเลงทอง และนิภาพรรณ สิงห์ทองลา
 
Coherent Detection and Noise Using Plastic Optical Fiber Link for Near Infrared Use
ปรีชา ยุพาพิน
 
การศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดผักพื้นบ้านอีสาน โดยใช้การทดสอบ Brine Shrimp Lethality
(Cytotoxic Activity of Northeastern Indiginous Plants Using Brine Shrimp Lethality Test. )
สุดารัตน์ หอมหวล,อารี วังมณีรัตน์,จักรกฤษณ์ ตุ่ยสิมมา,นภาพร อิ่มสันเทียะ และ ศรายุทธ อินทร์แก้ว
 
การงอกของเมล็ดวัชพืชในเขตร้อนบางชนิด การจำแนกชนิดและความหนาแน่นของเมล็ดวัชพืชที่ตกค้างในดินเค็ม (Germination of Some Tropical Weed Seeds,Composition and Density of Buried Weed Seeds in Saline Soil)
นิตยา วานิกร
 
สุกรพันธุ์เหมยซานกับการปรับปรุงพันธุ์ (Meishan Pigs and their Breeding Improvement)
ผศ.วัชรพงษ์ วัฒนกูล และ รศ.วรพงษ์ สุริยจันทราทอง
 
การวิเคราะห์เชิงปริมาณของซิลิกอนไดออกไซด์ในแกลบข้าวเหนียวดำ จากจังหวัดอุบลราชธานีโดยเทคนิค Matrix - flushing (Quantitative Analysis of SiO2 in Black Variety of Glutinous Rice Hull from Ubon Ratchathani Province by  Matrix - flushing  Technique.)
เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์,วุฒิศักดิ์ ประชามอญ,จินตนา เหล่าไพบูลย์ และเพ็ชร โสภารักษ์
 

 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 143,754 ครั้ง