สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-กรกฎาคม 2554


ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-กรกฎาคม 2554

สารบัญ

 
การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาแคลเซียมออกไซด์ก้อนแข็งทรงลูกบาศก์สำหรับผลิตไบโอดีเซล (Fabrication of Cubic-like Shape Calcium Oxide Based-solid Catalyst forBiodiesel Production)
ภาวิณี พงษ์วัน มัทธนา กะชา วินิช พรมอารักษ์ และทวีศักดิ์ สุดยอดสุข
 
การเปรียบเทียบปริมาณแคปไซซินอยด์และค่าดัชนีความเผ็ดในพริกตามระยะการสุกแก่ของผล (Comparison of Capsaicinoid content, Scoville heat units and total sensory value on different stages of physiological maturity in chilli)
จารุวรรณ ธนวิรุฬห์  และสุดารัตน์ หอมหวน
 
 
 การวิเคราะห์งานและการจัดสรรพนักงานขนส่งในสายการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ(Work Analysis and Allocation of Transportation Operators in Hard Disk Drive Production Line)
พรศิริ จงกล ธีรศักดิ์ ทองสัมฤทธิ์ และวรรณนิศา นุชคุ้ม
 
ปฏิกิริยาโบรมิเนชันแบบเลือกสรรของสารอนุพันธ์ 4,6-ไดเมทอกซีอิน (Selective Bromination of 4, 6-Dimethoxyindole Derivatives)
ทินกร แก้วอินทร์ ปาลิตา คชประดิษฐ์ วินิช พรมอารักษ์ สายันต์ แสงสุวรรณ ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข และศิริพร จึงสุทธิวงษ์
 
ผลของอุณหภูมิต่อพฤติกรรมของลำพุ่งน้ำมันดีเซลความเร็วสูง (Effect of temperature on the high speed diesel fuel jets behaviors)
วุฒิชัย สิทธิวงษ์  กุลเชษฐ์ เพียรทอง วิระพันธ์ สิหานาม อนิรุตต์ มัทธุจักร์ และชัยเดช เกษมนิมิตพร
 
การปรับปรุงสมรรถนะของเครื่องยนต์ SI ที่ใช้ เชื้อเพลิงเอทานอล (E100) และ เชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ E85 (Improvement on the Performance of Spark Ignition Engine using Ethanol  (E100) and Gasohol E85Fuel)
วิลักษณ์นาม ผลเจริญ และ กุลเชษฐ์ เพียรทอง
 
คุณลักษณะการเผาไหม้และสมรรถนะของเตาชีวมวลทรงกระบอก (Combustion characteristic and Performance of Cylindrical Biomass Stove)
สุพิน  จอดนอก กุลเชษฐ์ เพียรทอง และจริง ดินเชิดชู
 
สารกรายาโนทอกซิน (Grayanotoxins)
ประไพรัตน์ สีพลไกร
 
การจัดสมดุลสายการผลิตกรณีรอบเวลาการผลิตแปรเปลี่ยนตามเงื่อนไขการผลิต (Line Balancing for Varied Cycle Time Following Production Constraints)
นุชสรา เกรียงกรกฎ
 
ผลของการใช้กากน้ำตาลและวีนัสต่อสมบัติทางเคมีของกระถินหมักเพื่อเป็นอาหารสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง (Effects of Molasses and Vinasses as Feed Additives on Quality and Nutritive Value of LeucaenaleucocephalaSilage for Ruminants Feed)
ณัฐธิดา  เซี่ยงจ๊ง สุดาทิพย์  จันทร และ แพรวพรรณ เครือมังกร
 

 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 143,754 ครั้ง