ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

UBU_Revenue

ทุนการวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบงานวิจัยและนวัตกรรมให้ได้มาตรฐานเพื่อการใช้ประโยชน์ (รอบ 2)
เงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2567 
ประกาศและแบบฟอร์ม

[1] ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ทุนการวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบงานวิจัยและนวัตกรรมให้ได้มาตรฐานเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับที่ 2)

[2] ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ทุนการวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบงานวิจัยและนวัตกรรมให้ได้มาตรฐานเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

[3] แบบเสนอโครงการวิจัย สำหรับทุนการวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบงานวิจัยและนวัตกรรมให้ได้มาตรฐานเพื่อการใช้ประโยชน์  (รองรับ Microsoft Word 2013 ขึ้นไป)
 
 
การส่งข้อเสนอโครงการ 
1. กำหนดยื่นข้อเสนอโครงการในระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน  
http://ubu.drms.in.th/ (ใช้  user และ password เดียวกันกับระบบ NRIIS*)
- แนบข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์ม ในรูปแบบ file word และ pdf
ปิดรับข้อเสนอโครงการในระบบ DRMS ถึงวันที่  29 มกราคม 2567  เวลา 17.00 น.

2.ต้นสังกัดหัวหน้าโครงการจัดทำบันทึกข้อความนำส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ส่งสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ 
 
* หมายเหตุ กรณีนักวิจัยที่ยังไม่เคยลงทะเบียนใน NRIIS ขอให้ดำเนินการ ดังนี้
1.  ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ https://nriis.go.th/www/Register.aspx
2. ลงทะเบียนแล้วเสร็จ โทรศัพท์หรืออีเมลแจ้ง ปัญจีรา ศุภดล  ที่หมายเลข 0 4535 3035 หรือ research@ubu.ac.th
เพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าระบบ NRIIS 

ทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรม  เงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2567  (ปิดรับแล้ว)
ทุนวิจัยที่เปิดรับข้อเสนอโครงการ มีดังนี้
1. ทุนวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
2. ทุนสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
3. ทุนนักวิจัยหน้าใหม่ 
4. ทุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
5. ทุนวิจัยสถาบัน 
 
ประกาศและแบบฟอร์ม 
[1] ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
[2] แบบเสนอโครงการวิจัย สำหรับทุนลำดับที่ 1-4  (รองรับ Microsoft Word 2013 ขึ้นไป)
[3] แบบเสนอโครงการวิจัยสถาบัน (รองรับ Microsoft Word 2013 ขึ้นไป)
[4] แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566)