สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2554


ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2554

สารบัญ

 

ความมีชีวิตและการงอกของละอองเกสรส้มโอพันธุ์ ขาวใหญ่เมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ (Viability and Germination of Pomelo Pollen “Khaw Yai” Preserved at Low Temperature)

สุทิน พรหมโชติ และรดาพร พยัฆฑา

การลดของเสียในกระบวนการผลิตกรอบรูปไม้ (Reduction of Defects in Wooden Photo Frame Manufacturing)

ประวิทย์ ตฤณัชตเมธี และสุขสันติ์ พรหมบัญพงศ์

การดูดซับน้ำมันในน้ำทิ้งโรงอาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต บางเขน ด้วยไคตินและไคโตซานจากแกนหมึก (Adsorptionof Oil in Canteen Wastewater at Kasetsart  University  Bang KhenCampus  by   Chitin and Chitosan  from Pen of  Splendid Squid  (Loligo duvauceli))

ภรณ์ภิตา พงศ์ประสิทธิ์ คณิตาตังคณานุรักษ์ และนิพนธ์  ตังคณานุรักษ์

ผลระดับการเจือพลวงต่อโครงสร้างและสมบัติทางแสงของฟิล์มบางดีบุกออกไซด์เตรียมโดยการเคลือบแบบจุ่ม (Influence of Antimony-Doping Level on the Structure and Optical Properties of Tin Oxide Thin Films Prepared By Dip-Coating)

สุวัฒน์ ผาบจันดา  ปรเมศวร์ มงคลเสริม  กาญจนา ถามะพันธ์  และอนุชา แยงไธสง

สัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีแกมมาของแก้วระบบ รีไซเคิลโบโรซิลิเกต-Na2O-BaO-Sb2O3(Gamma-ray Attenuation Coefficients of Recycled Borosilicate-Na2O-BaO-Sb2O3 Glass System)

เชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย  เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์, จินตนา เหล่าไพบูลย์  และ จเด็ด เย็นใจ 

การพัฒนาชุดทดสอบซัลไฟด์สำหรับการตรวจวัดปริมาณซัลไฟด์ในน้ำตัวอย่างภาคสนาม (Development of a TestKit to Determine Sulfide in Field Water)

คณิตาตังคณานุรักษ์ ณัชฌิทชา  ทรงคำและนิพนธ์ ตังคณานุรักษ์

ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของพืชสกุลครามโดยใช้ลำดับเบสดีเอ็นเอในส่วนของITS และคลอโรพลาสต์ (Phylogenetic Relationships of Genus Indigofera L. Based on ITS and Chloroplast DNA Regions)

กมลพร ปานง่อม สไว มัฐผา และSterling C. Keeley

การเปรียบเทียบการบำบัดสีย้อมผ้าในน้ำทิ้งจากโรงงานย้อมผ้าโครงการพัฒนาดอยตุงด้วยผงจากเมล็ดมะรุมและถ่านบิทูมินัสเชิงพาณิชย์  (Comparative Treatments of Textile Wastewater from Doi TungDevelopment Project  by Adsorption by Moringa Seed Powder and Commercial Granular Activated Bituminous Coal-based Carbon)

 
ฐิติรัตน์ปิยะภานุวัตน์ คณิตา ตังคณานุรักษ์ และนิพนธ์ ตังคณานุรักษ์

การสังเคราะห์สารออกฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งที่มีโครงสร้างพื้นฐานเป็นเอซาแอนทราไอโซซาโซโลน (Synthesis ofAza-anthraisoxazolone Derivatives as Cytostatic Compounds)

จิรพร  สมตา, ภาวนา พนมเขต และนิภาวรรณ พองพรหม

การปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าวอินทรีย์ที่มีระดับน้ำท่วมขังต่างกัน (Methane Emission from Organic Rice Fields at Different Continuous Floodwater Levels)

อรรถพล โสภาพงศ์ สมเกียรติปิยะธีรธิติวรกุล และกนกพร บุญส่ง
 

 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 143,754 ครั้ง