สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    ปีที่ 6 ฉบับที่ 2กรกฎาคม-ธันวาคม 2547


ปีที่ิ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2547

สารบัญ

 
Study of Bacteriocin Produced by Lactococcus lactis N3
Pongsak Rattanachaikunsopon,Parichat Phumkhachorn,Kwang-Young Song,Song-Yi Kim and Sung-Sik Yoon
 
การคัดแยกแบคทีเรียเจริญที่อุณหภูมิสูงที่มีประสิทธิภาพในการรีดิวซ์โครเมต (Isolation of Chromate - Reducing Thermophilic Bacteria)
ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล
 
การใช้สมุนไพรในจังหวัดอุบลราชธานี (The Uses of Medicinal Plants in Ubon Rajathanee)
นิธิมา สุทธิพันธุ์,ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา,นุตติยา วีระวัธนชัย และ จรรยา อินทรหนองไผ่
 
การตรวจวัดและแปลผลระดับยาในเลือด: ความต้องการ อุปสรรค และปัญหาในการเปิดให้บริการภายในโรงพยาบาลในมุมมองของผู้บริหารโรงพยาบาล แพทย์ และเภสัชกรในภาคตะวันออกเฉลียงเหนือ (Therapeutic Drug Monitoring:The Need,Obstacles,and Problems on Setting up the Service in View of Hospital Administrators,Physicians,and Pharmacists in the North East )
นัทที พัชราวนิช,ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา,นิคม สิทธิไกรพงษ์,ปรีดาสันต์ ดวงพิลา และ ปฤชาติ พันธ์ดวง
 
การศึกษาเพื่ือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตรของโรงงานตัวอย่าง กรณีศึกษา : โรงงานชัยดำรงค์ จังหวัดอุบลราชธานี (A Study for Increasing Productivity in Case Study (Agricultural Machincry Parts Factory) : Chaidamrong Factory,Ubon Rajathanee)
นุชรา เกรียงกรกฏ และ ปรีชา เกรียงกรกฏ
 
ไดโอดเรืองแสงที่มีสารเรืองแสงเป็นสารอินทรีย์ : ทางเลือกใหม่สำหรับการแสดงภาพ (Organic Light-Emitting Diode (OLED): A Bright Future for Displays)
วินิช พรมอารักษ์
 
สมรรถนะการผลิตและคุณภาพซากของสุกรขุนจากระบบการเลี้ยงแบบปล่อยแปลง (Performance and Carcass Quality of Finishing Pig from an Outdoor System)
ธีระพล บันสิทธิ์,วัชรพงษ์ วัฒนกูล,กาญจนา บันสิทธิ์ และ อิทร์ ศาลางาม
 
สำรวจและรวบรวมพืชสมุนไพรของจังหวัดอุบลราชธานี (The Investigation and Collection of Mmedicinal Plants in Ubon Rajathanee)
นิธิมา สุทธิพันธุ์,บังอร ศรีพานิชกุลชัย และ สุดารัตน์ หอมหวล
 

 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 143,753 ครั้ง