สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ธันวาคม 2544


ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2544

สารบัญ

 
ผลกระทบของอายุกิ่งและระดับความเข้มข้นของ IBA ที่มีต่อการเกิดรากของกิ่งปักชำต้นรัก (Effects of Stem Ages and IBA Concentrations on Rootung of Giant Indian Milkweed (Calotropis gigantea R.Br) Cuttings)
รุ่งนภา โพธิ์รักษา และ อาจหาญ เรือนเฟย
 
ความคงตัวและประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อของน้ำยาฆ่าเชื้อแคลเซีียมไฮโปรคลอไรท์ (Stability and Efficacy of Antimicrobial activity of Calcium Hypochlorite Solution)
ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูปรีชา,อุษณา พัวเพิ่มพลูศิริ,วริษฎา ศิลาอ่อน,จันทร์วดี โล่เสถียรกิจ และเพียงเพ็ญ ธิโสดา
 
การศึกษาการให้น้ำใต้ผิวดินในอ้อย (Study of Subsurface Irrigation in Sugarcane)
พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์ และ สมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต
 
มหาวิทยาลัยภูมิภาคของประเทศไทย : การจัดตั้งและการพัฒนา (Thai Regional University : Establishment and Development)
สุภาวดี บุญยฉัตร,ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์ และสุรัตน์ ชุ่มจิตต์
 
การประยุกต์ใช้เครื่องย่อยสลายสารในการเตรียมผลึก CaSO4(Dy) เพื่อใช้เป็นสารวัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อม       (The Application of Kjeldahl in the Preparation of CaSO4(Dy) for Environmental Radiation Measurement)
จินตนา เหล่าไพบูลย์,เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ และนวลฉวี เบ้ามา
 
ระยะเวลาการเก็บรักษาและตำแหน่งการตัดก้านดอกที่มีผลต่อการเกิดรากในการตัดชำก้านดอกกุหลาบที่มีใบและตาติดไปด้วย (Time in Cold Storage Pretreatment and Nodal Position on Leave Bud Cutting in Rose(Rosa hybrida L.) )
บุญส่ง เอกพงษ์ และ อุทัย อันพิมพ์
 

 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 143,754 ครั้ง