สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-กรกฎาคม 2555


ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-กรกฎาคม 2555


สารบัญ
แบบจําลองโครงข่ ายประสาทเที ยมที่่เหมาะสมในการทํ านายร้ อยละข้ าวหั กจากเครื่่ องสี ข้ าวขนาดเล็ก (Optimization of Neural Network in the Prediction of the Percentage of Broken Rice in a Small Rice Mill)
จักรพงษ์  คําสีเขียว และ สุขอังคณา ลี 
 
การลดต้นทุนในงานเชื่อมความต้านทานแบบจุดของสายรัดถังน้ำมันรุ่น TMT-925 (Reduction in Costs of Resistance Spot-welding of Fuel Tank Band Model TMT-925)
สาธิต รุ่งฤดีสมบัติกิจ
 
การจำลองการไหลของอากาศผ่านรูรังผึ้งเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูงโดยใช้โปรแกรม CFD (Simulation of Air Flow through a High Efficiency Cooking Stove’s Grate using CFD)
มานะ วิชางาม และ ธนรัฐ ศรีวีระกุล
 
การปนเปื้อน ความเป็นพิษและการสะสมในพืชของสารกำจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนคลอรีน (Organochlorine Pesticide Contamination, Toxicity, and Phyto-accumulation)
ขนิษฐา สมตระกูล และ วราภรณ์ ฉุยฉาย
 
ฮอร์โมนเอสโตรเจน: บทบาทในงานวิจัยกุ้ง(Role of Estrogen in Shrimp Research)
นพคุณ ภักดีณรงค์
 
การเตรียมอนุภาคพอลิเมอร์ที่มีช่องว่าง(Preparation of Hollow Polymer Particles)
ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
 
การระบุเพศโดยการใช้กระดูกต้นขาของผู้ใหญ่ในประชากรไทย(Gender Determination of Thais by Measurements of Adult Femurs)
พงษ์พิทักษ์ ภูติวัตร์ และ สุทัศน์ ดวงจิตร
 
การคัดเลือกไลเปสจากแบคทีเรียชอบอุณหภูมิสูงเพื่อการบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนไขมัน(Screening of Lipase from Thermophilic Bacteria for Lipid Wastewater Treatment)
จิราวรรณ มลาไวย์ สายน้ำผึ้ง ฉายาพัฒน์ และปราณี พัฒนพิพิธไพศาล
 
ผลของนโยบายการจัดสรรงบประมาณต่อมูลค่าการเบิกยาและเวชภัณฑ์ การบริการและการบริหารยาและเวชภัณฑ์ของสถานีอนามัยในจังหวัดศรีสะเกษ(Effects of Budgeting Policy on the Amounts of Drugs and Medical Supplies Used, Services, and Management of Drugs and Medical Supplies of Health Centers in Sisaket)
สมชาย ชาลี สมชาย สินชัยสุข  สัมมนา มูลสาร และ สมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธิ์
 
 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 143,754 ครั้ง